030 601 39 94 info@siraat.nl

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij Islamitisch Cultureel & Educatief Centrum Sirat ( ICEC Sirat) met uw persoonsgegevens omgaan. Wij vragen u deze informatie goed door te lezen.

Inleiding

Wij geven u op deze pagina informatie over:
• de persoonsgegevens die wij van u verwerken; • de manier waarop wij dat doen;
• de verstrekking van gegevens aan derden;
• hoe lang wij uw gegevens bewaren en;
• hoe wij deze gegevens beveiligen.

Een persoonsgegeven is elke informatie over een natuurlijke persoon. Dit kan bijvoorbeeld over uw naam, geboortedatum en adres gaan, maar ook uw e-mailadres, bankrekening of telefoonnummer is een persoonsgegeven.

Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met uw persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Handelingen die er in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Gronden waarop wij uw gegevens verwerken

Wij verwerken uw gegevens om een of meerdere van de volgende redenen.
• de gegevens zijn voor ons nodig om te voldoen aan een wettelijke plicht (bijvoorbeeld de administratieplicht en

bewaarplicht);
• de gegevens zijn nodig omdat wij daar als organisatie een gerechtvaardigd belang bij hebben;

De gegevens die wij van u verwerken

  • naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, adresgegevens, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met u te kunnen communiceren, zoals uw e-mailadres;
  • gegevens van uw ouders, voogden of verzorgers als u minderjarig bent;
  • gegevens betreffende de aard en inhoud van uw contactverzoek;
  • de gegevens zijn nodig om met u in contact te kunnen treden en te reageren op gestelde vragen;
  • de afhandeling van uw aanvraag tot informatie, uw klacht;
  • de gegevens zijn nodig voor het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
  • de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
  • de uitvoering of toepassing van een wet.

Het bewaren van uw persoonsgegevens

Bij het bewaren van persoonsgegevens is ons uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. Voor zover die er zijn nemen wij de wettelijke bewaartermijnen in acht.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ICEC Sirat niet verstrekt aan derde partijen.

Het beveiligen van uw persoonsgegevens

De beveiliging van uw persoonsgegevens is bij ons goed geregeld door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen medewerkers die daartoe van ons een bevoegdheid hebben gekregen, hebben toegang tot de gegevens. Geregistreerde gegevens worden zorgvuldig verwerkt en vertrouwelijk behandeld.

Uw rechten

U heeft het recht de door ICEC Sirat verwerkte persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Daarnaast heeft u het recht om een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.